Facets of Resilience

[česká verze níže]

International conference 
under the Czech Presidency of the Council of the EU

Dates:
November 21-23, 2022 

Venue:
Museum of Applied Arts, 17. listopadu 2, Prague 1  
Czech Academy of Sciences, Národní 3, Prague 1

The conference aims at presenting and linking together theory of resilience, scientific approaches to different facets of resilience, presentations of policies supporting social resilience and themes resonating in the civil society over the most important challenges we currently face. The conference will combine different formats of communication (lectures, panel discussions, workshops, artistic performance, open space).

Panel discussion themes:

 1. Democratic Resilience: Representative Democracy and Democratic Innovations
 2. Paradigmatic Shifts in the Anthropocene
 3. Transforming Communities, Organizations, and Norms
 4. Resilience of Democratic Institutions
 5. Security and Resilience: Hybrid Threats and Kinetic Wars
 6. Social Cohesion, Care, and Human Rights

Workshops:

Czech society face to face the planetary climate collapse

Endangered with poverty: existential safety as a presupposition of the social resilience 

Site-specific participative performance

Keynote presentations:

David Chandler (University of Westminster)

Kateřina Šimáčková (European Court of Human Rights)

Organisers:

Alice Koubová, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Petra Guasti, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences

Language: English and Czech with simultaneous translation


Facets of Resilience

mezinárodní konference v rámci českého předsednictví Radě EU

datum konání:
21. – 23. listopadu 2022 

místo konání:
Umělecko-průmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1 a Hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Konference nabídne integrální propojení teorie resilience, vědeckých přístupů k jednotlivým vrstvám odolnosti, prezentaci politik posilujících společenskou odolnost a témata rezonující v občanské společnosti nad nejzávažnějšími výzvami, kterým v současnosti čelíme. Bude kombinovat různé formáty komunikace (přednášky, panelové diskuze, workshopy, umělecké představení, open space).

Přenášky a panelové diskuze na témata:

 1. Odolnost demokracie: reprezentativní demokracie a demokratické inovace
 2. Změny paradigmatu v antropocénu
 3. Transformace komunit, organizací a norem  
 4. Odolnost demokratických institucí 
 5.  Bezpečnost a odolnost: Hybridní hrozby a kinetické války
 6. Společenská koheze, péče a lidská práva

Workshopy:

Česká společnost tváří v tvář klimatickému rozvratu

Ohroženi chudobou: existenční bezpečí jako předpoklad společenské odolnosti

Participativní pohybové představení: principy odolnosti

Keynote přednášky:

David Chandler (University of Westminster)

Kateřina Šimáčková (Evropský soud pro lidská práva)

Organizátorky:

Alice Koubová, FLÚ AVČR

Petra Guasti, SOÚ AVČR

Jazyk: po celou dobu trvání bude k dispozici simultánní překlad angličtina-čeština.